Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2564 รวม 35 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/15802/ หรือ
ตำแหน่ง: นายเรือ,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,ต้นกล,ช่างเครื่องเรือ,กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,850
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายเรือ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11850- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นายท้ายเรือกลชายทะเล

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ต้นกล

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11850- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างเครื่องเรือ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


กะลาสี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายเรือ

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


นายท้ายเรือกลชายทะเล

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ต้นกล

ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ช่างเครื่องเรือ

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


กะลาสี

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายเรือ

1. ปฏิบัติหน้าที่เดินเรือในประเทศ ซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำ และตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมหรือบังคับ การเดินเรือกลทะเล ซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำและตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย วางเส้นทางเดินเรือ หาทิศทางเดินเรือ สั่งการเดินเรือ ควบคุมการถือท้ายเรือ จัดวางระเบียบต่าง ๆ ภายในเรือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งนี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในวิชาการเดินเรือ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามคำสั่งนายเรือ
2. ดูแลและบำรุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้


นายท้ายเรือกลชายทะเล

1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามคำสั่งนายเรือ
2. ดูแลและบำรุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ต้นกล

1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
2. ควบคุมการซ่อม การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ
3. ศึกษา วิเคราะห์ระบบเครื่องจักร เครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวเรือ ทำรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้


ช่างเครื่องเรือ

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะต้องใช้ทักษะประสบการณ์ และความชำนาญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และเรือกลลำน้ำ โดยปฏิบัติงานอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งการควบคุมทำงาน ของเครื่องจักร
2. จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร การตรวจซ่อมบำรุง ติดตั้ง ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


กะลาสี

1. ดูแลรักษา ควบคุม เฝ้าทำความสะอาด ขูดสนิม และทำสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนทำหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุ และดูแลกว้านสมอสำหรับดึงหรือหย่อนเชือกเรือ เมื่อเรือจอดทอดสมอ และเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

วิชาที่สอบ

นายเรือ

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


นายท้ายเรือกลชายทะเล

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 2. การสอบปฏิบัติ


ต้นกล

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


ช่างเครื่องเรือ

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


กะลาสี

ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 2. การสอบปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : 1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เกณฑ์การทดสอบว่ายน้ำ – ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน เกณฑ์การทดสอบวิ่ง – ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน 2. การสอบปฏิบัติ – การวางแผนการเดินเรือและรายการคำนวณ (25 คะแนน) – การควบคุมเรือ (75 คะแนน) เกณฑ์การสอบปฏิบัติ – ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ชั้น ๑ อาคารสโมสรศุลกากร

กรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 20 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments