Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564 รวม 820 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15800/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานขับรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างสี,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 820
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ราชบุรี,ลพบุรี,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘๒๐ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 55 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

อัตราว่าง : 102 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ลูกมือช่าง

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับรถทุ่นแรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและ เตรียมข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 199 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 110 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 109 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 110 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ


พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ปฏิบัติหน้าที่เฝ็าอาคาร สถานที่ และดูแล รักษาความปลอดภัยของคลังยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยและการเข้าเวรยาม การจราจร มีบุคลิก ลักษณะทหารดีและต้องเป็นทหารกองหนุน เท่านั้น


ลูกมือช่าง

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพื๋นฐาน ทางช่าง


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาชาวิชาบัญชี หรือพณิชยกรรม มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการและเอกสารของทางราชการ


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ


พนักงานขับรถทุ่นแรง

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่ง ทางบก สามารถขับรถทุ่นแรงขนาดต่าง ๆ ได้


พนักงานเขียนโปรแกรม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ ในการเขียน ปรับปรุงแก้ไข และเก็บรักษาโปรแกรม และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานรวบรวมและ เตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถในการเก็บรวมรวมและจำแนกข้อมูล และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี


พนักงานสถิติ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวซ้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวมรวมข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นแผน แผนภูมิ กราฟ และดัชนี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


พนักงานคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง เช่น ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง


ช่างสี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างยานยนต์ มีความรู้ ความสามารถในการขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ ยานพาหนะต่าง ๆ


ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง เช่น ช่างเชื่อมโลหะ, เทคนิคโลหะ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างท่อและ โลหะแผ่น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน ช่างโลหะ


ช่างโยธา

สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ งานโยธา


ช่างไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า


ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานช่างไม้


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล, ช่างกลโร็งงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เครื่องกลโรงงาน


ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานยานยนต์


ช่างสรรพสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานคลังยุทโธปกรณ์

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ลูกมือช่าง

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานการเงินและบัญชี

สอบวิชาความรู้พี้นฐานทางการเงินและ บัญชี (ปวช.) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานธุรการ

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานพัสดุ

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานขับรถทุ่นแรง

สอบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติคำสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานเขียนโปรแกรม

สอบวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานรวบรวมและ เตรียมข้อมูล

สอบวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานสถิติ

สอบวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


พนักงานคอมพิวเตอร์

สอบวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างสี

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างโลหะ

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างโยธา

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างไฟฟ้า

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างไม้

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์

สอบวิชา ความรู้พี้นฐานทางช่าง (ปวช.) วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สอบวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความรักชาติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments