กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15791/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสนัครบุคคลเพื่อเลืป็กสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจัาหนัาที่บันทักข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว มีดวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพอเลีอกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาขิตามประกาศคณะกรรมกาวบริพารพนักงาน วิาขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาขิางชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ก้นยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพบักงาบวาชการ เรอง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฎพาะขอรกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพบักงาบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ประกาศกรมการชนส่งทางบก เรึอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลึอกสรรพนักงานราขการทั่วไป ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ะ’๕๕๕ และทแก้ไข เพิมเดิม ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการท้วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือ ราชการ และเอกสารต่างๆ
(๒) ปฎบติงานเกี่ยวกับการไข้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฎิบ้ติงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณชองส่วนราชการ
(๕) แก้1ขปัญหาขัดข้องเนี้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
(๕) ปฎิน้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประชุกต็ใข้ความคิดรวบยอดทางคณิตคาสตร์เนี้องด้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (๖) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใบการปฏิบัติงาน ดังบี้ (๑.๑) ความรู้เกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลรสารสบเทศ และการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ฟ้องด้น (๑.๖) ความรู้เกี่ยวกับการใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word 1 Excel Power Point) และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) (๖) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตบเองได้ที่ งานบรืหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments