Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15783/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์,วิศวกรโยธา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (โรงพยาบาลสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยม่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีคลินิก หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศลปะสาขารังสีเทคนิค


วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตํ่ากวำนี๋ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยืชีวภาพ สาขาวิชาศกษาศาสตร์ ทางชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักรังสีการแพทย์

๑. ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซี่งมืลักษณะงานปฏิบัติเกยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตรังสี และเครื่องอิเลคทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่ จะให้รังสีแกผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องมือวัด ปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ รวมทั้งปรับปรุงและด้นคว้าวิธการ หรือเทคนิคใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิศวกรโยธา

๑. ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ ด้านวิศวกรรมโยธา การด้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบ การตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธาการให้คำปรึกษาแนะนำ หรึอตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้มลักษณะ ขนาด หรืออยู่ ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนี่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง การประกอบ ดัดแปลง แก้ไข เคลื่อนน้าย การติดตั้ง เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนการกำหนด Spec ออกแบบ เขยนแบบ คำนวณรายการ และประมาณราคา สำรวจพื๋นที่ ค้นหาข้อมูลประกอบการวางแผน ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องมีอ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอบเทียบมาตรฐานและบำรุงฺรักษาเชีงป้องกัน เครื่องมือ /อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนออกใบรับรองผล อ่านค่า สรุปผล วิเคราะห์มาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ ที่ทำการสอบเทียบว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน ปฏิบัติหน้าที่ ไนการเบิกจ่าย ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการใช้และบำรุงรักษา ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำ เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักรังสีการแพทย์

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– วิชาการรังสีการแพทย์ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่


วิศวกรโยธา

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ด้านออกแบบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล่ก โครงสร้างเหล็ก ด้านการสำรวจและด้านการประมาณราคา ด้านอื่นๆ


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านเครื่องมือแพทย์ และการใช้เครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม และรับรองในการปฏิบัติงานเฉพาะเครื่องที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ และประเมินผล
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทั้งด้านอีเลกทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เคมีเกี่ยวกับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments