Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ธ.ค. 2564

สนจ.สมุทรปราการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15781/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงาน V IV ร่เ นี้ V 2 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริม สหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ -ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ -อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ -อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
2) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
3) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
4) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
5) การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
6) ร่างบันทึกและแจ้งหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7) การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
8) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
9) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑) มีความรู้ในวิชาด้านการเงินและบัญชีแก,การปฏิบัติงานใน หน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน สารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ๖) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และ สรุปเหตุผล ๗) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เข่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ๋ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน ตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิน้ต เข่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลส้มฤทธิ๋ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สมุทรปราการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรปราการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments