สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/15760/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ( ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

(๑)มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
(๒)สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑.งานช่วยสนับสนุนการติดตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๒.งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๓.งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๔.งานให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักให้กับนักลงทุน
๕.งานประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน
๖.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือล่งเอกสารต่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ฝัมีอาชีพรับจ้างล่งพัสตุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กช์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมเอกสารและหลักฐานไปยัง

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ ๔๖ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี20230 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments