Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15753/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ชาย),พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกำลังพลทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง)สอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการเป็น1พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ชาย)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ชาย)

มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) 


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ (ชาย)

1.ปฏิบัติงานเกี่ยบกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานธุรการ

1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบตรวจทานหนังสือและเอกสารราชการ
2.รับ-ส่ง รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

1. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงินหรืองบประมาณ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

1 เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
3.จัดเก็บเอกสารข้อมูลเข้าและออก
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

1.ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.ปรับปรุงและแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

สอบรอบแรก ภาควิชาการ ๖๐ คะแนน
๕.๑ ความรู้ทั้วไป (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ความรู้รอบตัว, ปฏิภาณไหวพริบ และเชาว์ปัญญา) ๔๕ คะแนน
๕.๒ คอมพิวเตอร์ฟ้องต้น (MicrosoftOffice) ๑๕ คะแนน
สอบรอบที่ ๒
๕.๓ สอบภาคปฏึบ้ต พิมพ์คอมพิวเตอร์ ๒๐ คะแนน (กลุ่มงานเทคนิค)
๕.๔ สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มงานบริการ ๔๐ คะแนน) (กลุ่มงานเทคนิค ๒๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน 

กองบัญชาการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments