Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -14 ธ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15701/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง สาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายอุปกรณ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

1) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
2) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


ผู้ช่วยพยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
3) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


พนักงานบริการ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานประกอบอาหาร

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกายอุปกรณ์

ปฏิบัติงานทางกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและประเมินผู้ป่วย หรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ขีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การฟืนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรค ที่ก่อให้เกิดความพิการ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพื่อนำผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือ แก่ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที่จะนำมาผลิต ตลอดถึงฟิก วิธีการใช้การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการฟืนฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฟิกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางการอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหา พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟู สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฟิกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษา จัดทำ ใช้ และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เก็บรักษา ซ่อมแซม บำรุง ติดตาม รวบรวม จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ที่เกี่ยวกับช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม,รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้าน การริกษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟินฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือ ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟินฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดชื้อ กำหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุง อาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments