กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/15672/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาบราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหบดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้าง เป็นพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ■ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการ บริหารราชการทั่วไป ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพี่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารงาน อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ ประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอี่นๆ เพื่อให้การ บริหาร การประชุม มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ชองหน่วยงาน
 4. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมดิที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการ รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 5. วางแผนการทำงาน และร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยงานอื่นหรือโครงการ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 6. ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้ ๓
 7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความเช้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักจัดการงานทั่วไป

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้,เกี่ยวกับศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย เข่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัย
 • ความรู้เกี่ยวกับเขตสุขภาพที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ของพนักงานราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติระเบียบช้าราขการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารชองทางราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการและพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1. ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดที่เข็นระบบในการสอบ สัมภาษณ์ ทดสอบตัวอย่างงาน ทดสอบตัวอย่างงานเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์, การใช้เครื่องมือสำนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ MS. Word , MS. Excel และ Power Point

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เลขที่๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments