กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15668/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับ-สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถหรือทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
(4) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักทรัพยากรบุคคล

(1) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(5) การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ตลอดจนการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
(7) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ช้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ความสามารถและทักษะเฉพาะ
๒.๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
๒.๒ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การประเมินครั้งที่ ๒
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://person.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ห้อง ๕๐๕ ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – 23 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments