องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา

ลิงค์: https://ehenx.com/15663/ หรือ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ด้วยองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ องค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
๑.๓ สามารถทำงานให้แก่องค์การสะพานปลาได้เต็มเวลา
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑.๕ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นแล้วเกินห้าปี
๑.๖ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตพื่นเพ้อนไม่สมประกอบ
๑.๗ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
รื่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๑.๘ ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงาน ส่วนท้องถิ่น และสมาขิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นในวันที่ได้รับแต่งตั้ง
๑.๙ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
๑.๑๐ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
๑.๑๑ ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ สัมปทานผู้ร่วมทุน หรือ มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ สะพานปลา เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายขององค์การสะพานปลา
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการทั่วไป หรือด้านอุตสาหกรรมประมง การบริหารทรัพย์สิน และภาคธุรกิจประมง รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล และวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒ มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการองค์กร มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถ ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
๒.๓ มีวิสัยทัศน์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒.๔ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวัน ประกาศรับสมัครภายใต้เงื่อนไข
๒.๔.๑ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่า ระดับอำนวยการสูงของส่วนราชการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๒.๔.๒ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐต้องดำรง ตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่น้อย กว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๒.๔.๓ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

๓. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments