สนจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.ศรีสะเกษ

ลิงค์: https://ehenx.com/15650/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ที่จะได้รับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต้องเป็น ผู้ได้คะแนนในการสอบข้อเขียน และได้คะแนนในการสอบปฏิบัติ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับผลคะแนนรวม หากผลคะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ศรีสะเกษ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สนจ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ศรีสะเกษ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments