Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15647/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตศึกษา,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


เจ้าพนักงานโสตศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น


นักกายภาพบำบัด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตํ่ากว่านื้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญ คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรบ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานโสตศึกษา

ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งใช้โสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ ในการประชุม ขิกอบรม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดหา จัดทำ เก็บรักษาและ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทาง กายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การคัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจน การใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อฟินฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกาย ที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคีนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่และปฏิป่ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับเพิ่มเติม
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
– ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒
– ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๒
– พรบ.เรี่ยไร พ.ศ.๒๕๔๔


เจ้าพนักงานโสตศึกษา

– ความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาล


นักกายภาพบำบัด

– กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
– กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
– กายภาพบำบัดทางระบบไหลเวียนเลือดและทางเดินหายใจ
การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
-ความรู้ความสามารถทั่วไป
-บุคดิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments