Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -26 พ.ย. 2564

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15628/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 26 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชภารทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงาบราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวับที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่ม งาบและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวับที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน แสะการ ชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/ร๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไคยมืรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการประมง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการประมง

ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือทางประมง หรือทางการจัดการประมง หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาการประมง หรือทางชีววิทยาประมง หรือทางเทคโนโลยีการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ หรือทางวิทยาศาสตร์การประมงหรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์ หรือทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง หรือทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือทางชีวเคมี หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาทั่วไป หรือทางชีววิทยาทางน้ำ หรือทางชีววิทยาประยุกต์ หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางเคมี หรือทางเคมีชีวภาพ หรือทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ หรือทางเคมีวิศวกรรมหรือทางเคมีอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำและ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณๅฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ใบลาชาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญขี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการประมง

  ปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและแผล่งน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกำหนดระบบและรูปแบบของการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง สำรวจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ง ตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมง เพื่อให้งานและอาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุม กำกับดูแล รับคำร้องออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประมงรวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ได้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความสะดวกในการส่งออกสินค้า สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทำทะเบียนชาวประมง ตลอดจนการจัดเขตพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประมง และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบแก้ปัญหาด้านประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ปฏิบัติงาบบริหารทั่วไปเกี่ยวลับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สธุปรายงาน เที่อสนับสบุบการบริหาร สำนักงาบในด้านค่าง ๆ เข่น งานบริหารทรัพยากร บุศศล งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นดัน งานเลขาบุการ ของผู้บริหาร เช่น การกลันกรองเรื่อง การจัด เตรียมเอกสารสำหรับการประทุม เป็นดัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อรดพลาดในการวินิจฉัยลังการ ของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกและ เรียบเรียงรายงานการประทุม และรายงาบอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและ บรรลุวัคคุประสงค์ของหน่วยงาน ทำเรื่องติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลค่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมดของ ที่ประทุม หรือการปฏิบัติตามคำลังของผู้บริหาร ชองหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่!ด้รับ
  มอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นักวิชาการประมง

  • กฎหมายประมง
  • การทำการประมงผิดกฎหมาย
  • กฎหมาย กฎระเบียบที่เกื่ยวข้องการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ
  • Monitoring Control and Surveillance และระบบติดตามเรือประมง รวมถึงกระบวนการควบคุมเรือประมงที่ออกไปทำการประมงใบน่าบนํ้าและ นอกน่านนํ้า
  • หลัก!ภณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงที่ต้องการออกไปทำการประมงในน่านนํ้าไทย 
  • หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านนํ้าไทยในการทำประมง ในพื้นที่ SIOFA
  • มาตรการค,วบคุมเรือประมงต่างประเทศ
  • กระบวนการตรวจสอบเรื่องประมงต่างประเทศ
  • กระบวนการตรวจสอบสัตว์นํ้าที่ได้จากการทำประมงนอกน่านนํ้า

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานทีปฏิบัติ เช่น ระเบียบสัานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ท.ศ.๒๕๒๖ และที่แกัไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕® ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกัไขเพิ่มเดิมพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นด้น
  • ความรู้เกี่ยวกับงาบธุรการ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและโด้ตอบ เอกสาร การลงรับหนังสือในระบบ e-saraban
  • ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ และงาน สัญญา
  • ความร้ทั้วไป ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคาร ศูนย์ปฏิบ้ตการ เฝืาระวังการทำการประมง (FMC) ชั้น ๒ 

  กรมประมง กรมประมง เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – 26 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Comments

  comments