กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15590/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,200-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และคำถึงกรมสุขภาพจิต ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัด กรมสุขภาพจิต ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การจ้าง และการทำสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม กับหน้าที่ความรันผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม
๒) มีใบอนุญาตขันรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด และใบอนุญาตดังกล่าวไม่หมดอายุ
๓) มีประสบการณ์ไนการซับรถยนต์ในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ ก่อนนำออก ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ไนขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนี่งหรือหลายด้าน ดังนี้
๑) มีทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ โดยการขับรถยนต์ให้บริการอย่างสุภาพ และปฏิบัติตาม กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มารับบริการ บุคลากรในหน่วยงาน และนอก หน่วยงาน รวมทั้งผู้ขับขี่ร่วมทางเดิน
๖) รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางในการบำรุงรักษา ล่งซ่อม บำรุง ตามมาตรฐานสากล กำหนดไร้ การทำความสะอาดรถยนต์ก่อนการใช้งาน และหลังการใช้งานทุกครั้ง
๓) สามารถให้บริการขับรถยนต์ภายในจังหวัด และต่างจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕)สามารถให้คำปรึกษางานในหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้มาใช้บริการ
๖)ศึกษาเสนทางการเดินรถก่อนออกให้บริการทุกครั้ง
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments