ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/15580/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ

ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ฉะนน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
๓.๒ อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


เจ้าหน้าที่ธุรการ

๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
๓.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ
๓.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


นายช่างศิลป์

๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลปี สาชาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๓.๒ อายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๕.๑.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่ อื่น ๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
๕.๑.๒ สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและ คำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ต่าง ๆ
๕.๑.๓ จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ๋ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก้หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
๕.๑.๔ อ่าน แปล และดีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพื่อดูร่องรอย การใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๑.๕ นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไช รักษาและด้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ
๕.๑.๖ ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
๕.๑.๗ ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
๕.๑.๘ สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธที่กำหนด
๕.๓. ด้านการประสานงาน
๕.๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๕.๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ ด้านบริการ
๕.๔.๑ ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการจัดส่งให้ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาชน
๕.๔.๒ ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูลด้านแผนที่และหรือภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
๔.๔.๓ ให้บริการแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป
๕.๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ธุรการ

๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๕.๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๕.๑.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๕.๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕.๑.๔ ราบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใซ้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติ
๕.๒ ด้านการบริการ
๕.๒.๑ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๕.๒.๒ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้1ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์!ด้
๕.๒.๓ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๕.๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ มอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๕.๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับด้น เพื่อให้งานเป็นตาม เป้าหมายที่กำหนด
๕.๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
๕.๑.๓ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
๕.๑.๔ ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงสยและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
๕.๒ ด้านการบริการ
๕.๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๕.๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อชอ ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานชองหน่วยงาน
๕.๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย


นายช่างศิลป์

๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๕.๑.๑ ออกแบบงานศิลป้ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
๕.๑.๒ ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้ อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕.๒ ด้านการบริการ
๕.๒.๑ ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป็ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป็
๕.๒.๒ ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับละนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบงานศิลป็
๕.๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการสำรวจด้วยภาพก่ายทางอากาศ (Photogrammetry)
๒. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนที่ (Map reading)
๓. ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาพก่ายทางอากาศ (Aerial Photo Interpretation)
๔. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
๕. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)


เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบใบสำคัญของสำนักงาน
๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
๔. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน
๔.๑ หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
๔.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒
๔.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานรวมถึง
การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์


นายช่างศิลป์

๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป้ ทัศนศิลป็ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
๒. ความรู้ด้านการออกแบบร่างเบื้องต้น (Sketch Design)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments