Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15563/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไร้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่นำมาใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.
พิจารณารับรองแล้ว
๒.๒.๑ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา ๒๐๒ (ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป็(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการ ผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุดสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมศิลปี(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลปี(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลปี(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการ ผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๒ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา ๒๐๖ (ช่างไฟฟ้ากำลัง) ได้รับปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศึลปี(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
๒.๒.๓ มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแช่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมี ความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments