สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/15558/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) และตำแหน่งพนักงานบริหาร ทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๓.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัคร แข่งขันที่มีสอนเป็นพิเศษที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล ในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นด้น โดยมี ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
๖) ทำนุ บำรุง ล่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๙) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือแปลเอกสาร การทำเรื่องติดต่อกับ หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อนัดหมาย การจัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
๓) การเตรียมเรื่อง เตรียมเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม การจดบันทึก และ การเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุม รวมทั้งผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
๔) ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญหรือภารกิจทีเร่งด่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ
๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดงานต่าง ๆ การบริหารงาน การติดต่อ ประสานงาน การ่วมดำเนินการในหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา งานติดต่อสื่อสารหรืองานเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสารโดยปฏิบัติงานตามขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ได เป็นด้น
๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เข่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแกไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นด้น
๗) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดทำข้อมูลทาง สถิติ และนำเสนอผลข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments