สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15553/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ฉะนั้น อาศัย อำนาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไดในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/ เทคโนโลยีเครื่องด้นกำลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสา หการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่าง ยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
๒.๒.๓ พนักงานบริการ (ด้านพนักงานบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไดในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments