สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -9 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -9 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ลิงค์: https://ehenx.com/15549/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 9 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชภาร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ภารกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาบ และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาบราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ และลงนามโนสัญญาจ้าง พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มวิชาสังคม
๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาชาวิชาสังคม รหัส ๑๐๓ กลุ่มวิชาสังคม /สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศึกษา/ สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-ลังคมศาสตร์)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 – 9 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments