กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -4 พ.ย. 2564

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -4 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนา

ลิงค์: https://ehenx.com/15546/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนพิธี,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการศาสนา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ (๑) ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี ตำแหน่งเลขที่ ๒๑ สังกัดกลุ่มพิธี กองศาสนูปถัมภ์ (๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ สังกัดกลุ่มการคลัง สำนักงาน เลขานุการกรม นั้น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศาสนพิธี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศาสนพิธี

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศาสนพิธี

๑. ปฏิบัติงานพระราชพิธี    พระราชกุศล
๒. ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
๓. ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
๔. ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเงินทุกประเภทเกี่ยวกับการขอรับเงินจ่ายเงินและการโอนเงิน
๒. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ประมาณการยืมเงิน ทุกหมวดรายจ่ายทุกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๓. ตรวจสอบและดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และกรณีที่ไม่ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาต่อกระทรวงการคลัง
๔. ควบคุมและติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมราชการ
๕. การจัดทำใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในส่วนกลาง
๖. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
๗. การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
๘. ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS    .
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศาสนพิธี

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือ การพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น ในข้อหัวความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี ความรู้เกี่ยวกับกรมการศาสนา ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันของไทย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือ การพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น ในหัวข้อการจัดทำบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินและบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการศาสนา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments