กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15537/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ด้วยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓0 สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหาร ส่วนกลางสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ และสาขาวิชาเกษตรกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ร). รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุสัตว์ผลิตพันธุพืชอาหารสัตว์
๒. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุสัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี แขวงเมืองเพีย เขตกุดจับกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042219640

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments