กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -21 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -21 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15527/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 21 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์นครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราซการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาสคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ และประกากีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ส. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จีงประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ
๔. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
๕. มิความรู้ ความสามารถในการใชัคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet
๖. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เซียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
๗. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
๘. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนำที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลต ปรับปรุงพันธุสัตว์ และพันธุพืชอาหารสัตว์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี
๓. กำกับดูแล การเลี่ยง และการจัดการสัตว์พันธุดี ที่คัดเลือกแล้ว
๔. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และลักษณะพันธุกรรมเพื่อรับรองพันธุสัตว์
๕. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์
๖. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี่ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป

ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์ ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 21 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 14 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments