กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15514/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ต.ค. – 26 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมือ วันที่ ๘ กุมภาพ,น่ธ์ ๖๕๔๙ อนุมัดการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ไดยอีงระเบียบการบริหารงานขลงพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ค. ๖๕๕๔ และที่แก้ไขเพี่มเติม จีงประกาคริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมัรายละเอียดลังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพฃั้นสูง (ปาส.) ใบ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ด้งนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การ รายงานเงินคงเหลือประจ่าวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การ วิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำบิ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ตำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัตทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำบิ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบีญหาชัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้าน การเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดตำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปดามเบิาหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยดนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย ที่อยู่ ๔๐๕ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments