มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15419/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,250-31,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26250-31500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อาจารย์

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือการอนุบาล ศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยในระดับ ปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือการอนุบาล ศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
๓. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
–    มีผลสอบ TOEFL
Paper based    ไม่ตํ่ากว่า    ๕๐๐    คะแนน
Internet based    ไม่ตํ่ากว่า    ๕๐    คะแนน
Computer based    ไม่ตํ่ากว่า    ๑๕๐    คะแนน
–    มีผลสอบ CU – TEP    ไม่ตํ่ากว่า    ๖๐    คะแนน
–    มีผลสอบ TU – GET    ไม่ตํ่ากว่า    ๔๕๐    คะแนน
–    มีผลสอบ IELTS    ไม่ตากว่า    ๕.๕    คะแนน
กรณีที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันที่มาสมัคร ต้องผ่านข้อสอบ กลางชองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยมีผลคะแนนจากการสอบไม่น้อย กว่าร้อยละ ๖๐
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาราชการได้ เมื่อมีกิจกรรมชองสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
๖. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางการศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และในระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาด้าน การศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ด้วย โดย ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษาๆ
๒. มีผลงานทางวิชาการที่โม่ใช่ส่วนหนึ่งชองการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง (แนบผลงานทางวิชาการ และหลักฐานการเผยแพร่)
๓. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
–    มีผลสอบ TOEFL
Paper based    ไม่ตํ่ากว่า    ๕๐๐    คะแนน
Internet based    ไม่ตํ่ากว่า    ๕๐    คะแนน
Computer based    ไม่ตํ่ากว่า    ๑๕๐    คะแนน
–    มีผลสอบ CU – TEP    ไม่ตํ่ากว่า    ๖๐    คะแนน
–    มีผลสอบ TU – GET    ไม่ตํ่ากว่า    ๔๕๐    คะแนน
–    มีผลสอบ IELTS    ไม่ตํ่ากว่า    ๕.๕    คะแนน
กรณีที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันที่มาสมัคร ต้องผ่าน
ข้อสอบกลางชองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยมีผลคะแนนจากการสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔. มีความสามารถในการสอนทักษะและการสอน อย่างน้อย ๓ ด้าน ดังนี้
–    อาหารไทยและขนมไทย
–    โภชนาการ
–    โภชนศาสตร์ชุมชน
–    การจัดการทรัพยากรครอบครัว
–    การประดิษฐ์ดอกไม้สดและใบตอง
–    ศึลปะการจัดดอกไม้
–    การแกะสลักผักและผลไม้
–    พฤติกรรมและหลักการสอนคหกรรมศาสตร์
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาราชการได้ เมื่อมีกิจกรรมของคณะ และ มหาวิทยาลัย
๗. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครห้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งาน บริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และ หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี71190 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก (ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสาร ครบถ้วน พร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่า กรณีใดๆ และหลังจากผู้สมัครนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ E-mail ะ sirapom@kru.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments