กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ย. -29 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15417/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สตูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจัาพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมัติการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยอิงระเบียบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง คือ
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินการนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรองวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงิน การคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำ รายงานการเงิน ประจำเตือน และประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการ บริหารงานกองทุน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้!ขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไป ตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องด้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกั1ข ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

(๑) การบันทึกรายการทางบัญขี

(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบีกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิมถึง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๕๓! และที่แกิไขเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments