กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15342/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนค ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากัาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ อำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๘๐ธ?๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรร และ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกิจกรรมบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัด

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกิจกรรมบำบัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ส้นฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บริหารทางกิจกรรมบำบัด การนิเทศงาน และนึกอบรมวิชากิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้านกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานจิตเวชและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวซ้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ป้ญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไป วางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและส้นฟูสมรรถภาพ
(๒) ล่งเสริม ป้องกัน บำบัดและส้นฟูสมรรถภาพประชาชน ผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
(๓) ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใชอุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องคาม สภาพที่อยู่ อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนา เกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพา ตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัด
(๕) จัดทำบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านกิจกรรมบำบัด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤท&ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ต้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัด แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและพื่นฟสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจกรรมบำบัด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 – 14 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments