สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15254/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาซาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไมเกิน 38 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.    มีประสบการณ์การจัดซื้อชัดจ้างพัสดุมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.    มีความรู้เรื่องชัดซื้อ ชัดจ้างระเบียบพัสดุ การบัญชี การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.    มีความรู้เรื่องการชัดทำสัญญา สำรวจ/ชัดทำแผนการชัดซื้อประจำปี และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
7.    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.    มีความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.    มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
6.    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
7.    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8.    มีความละเอียด รอบคอบ ยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
10.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับพอใช้
11.    มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีจากหน่วยงานภายในและภายนอก ปฏิบติงานได้ด้วยตนเอง
12.    มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักบริการ มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา เสียสละในงานทีรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ถ้าจำเป็น)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1.    สำรวจ/จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี ให้สอดคล้องกับความ ต้องการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.    ปฏิบัติงานจัดซื้อ ว่าจ้าง ในวิธีการต่างๆ เช่น รวบรวมความต้องการใช้พัสดุ จัดทำร่างข้อกำหนด เสนอรายขื่อคณะกรรมการนำเสนอผลการคัดเลือก ให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
3.    ติดตามการส่งมอบ กระบวนการตรวจรับพัสดุ การประเมินผู้ชายตามเกณฑ์ที่กำหนด การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
4.    ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ ชัดทำทะเบียนคุมสัญญาและหลักประกันต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ บริหารการเบิกจ่ายให้ทันเวลาเป็นไปตามข้อตกลง
5.    จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
6.    ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
7.    ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อผู่ในความรับผิดชอบแก,ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานลุล่วง
8.    รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน ราคาของพัสดุ
9.    ทำงานเชิงรุก มองหาโอกาสในการลดต้นทุน หรือเพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มี ประสิทธิภาพ
10.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานบริหารจัดการสำนักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานการประชุม สรุปรายงานการประชุม และรายงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย งานรับรอง และต้อนรับ งานพัสดุ งานดูแลอาคารและสถานที่และบริการยานพาหนะ ประสานงานและอำนวยการอื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments