สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.หนองคาย

ลิงค์: https://ehenx.com/15171/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (สำนักงานจังหวัดหนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 25 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย

ด้วยจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ราชการ และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๓๘๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคายมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน ผนวก ช ข้อ ๒๗ การบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการ ทุกขั้นตอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติราชการ
(๓) มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
(๔) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้ โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point และการใช้ internet เป็นต้น


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง
(๒) มีความรู้ ความเช้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติราชการ
(๓) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้ โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point และการใช้ internet เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

๑. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความ ร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
๓. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
๔. การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๕. การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการ ชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
๖. การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

๑. รับและจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ และจัดทำเอกสารทางด้านการเงินและ บัญชีที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง กันเงินเหลือมปี และขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน จัดเก็บค่าธรรมเนียม และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ตรวจสอบ
บัญชี จัดทำทะเบียนคุมด้านการเงินและบัญชี จัดทำกระทบยอดเงินฝาก และควบคุมเงินทดรองราชการของ สำนักงาน รวมทั้งบันทึกและปรับปรุงบัญชี งบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อแสดงสถานะทางการเงินที่ถูกต้อง
๕. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบหลักฐานเอกสารการส่งใช้เงินยืม รวมทั้งใบสำคัญการเบิกจ่าย งบประมาณประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
๖. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางบัญชีของ ส่วนราชการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
๗. งานบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด รวมทั้งเบิกจ่ายงบกลางในความรับผิดชอบของ กรมบัญชีกลาง สวัสดิการช้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานจังหวัด งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป –    พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัด หนองคาย –    พิจารณาจากความรู้ ความเช้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการ
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง –    พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเทศ สัมพันธ์ –    พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
๓. ความรู้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัด ความสามารถ
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ปฏิภาณไหวพริบ


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป –    พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัด หนองคาย –    พิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใซ้ในการปฏิบัติ ราชการ
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง –    พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี –    พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ปฏิภาณไหวพริบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.หนองคาย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.หนองคาย

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments