สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15169/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 24 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงาน ราขการ ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏึบติงานในวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสิงห์บุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาคคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. เอ๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป การชัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒,๒.๑ ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (การชัดการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/วิทยาคาสตร์การประมง/ เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การชัดการทรัพยากรทางทะเล/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วารืชคาสตร์/เทคโนโลยี ทางทะเล/ซิววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาคาสตร์การเพาะเลี่ยงสัตว์นํ้า/เทคโนโลยีการชัดการทรัพยากรทางทะเล ชายผิง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางนํ้า ประมง)

๒.๒.๒ เป็นผู้ฏีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอบุญาตปฎิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
(๒) สำหรับผู้ไม่มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต่อไป (เฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุรูสภา)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 24 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments