กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15073/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต

ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเจ้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเจ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ จากแพทยสภา


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาหันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หันตกรรม จากทันตแพทยสภา


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมน้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิค เภสัชกรรม


เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมายในเขตสุขภาพที่ ๑๒ (จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ส้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคทางจิตเวช
(๒) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกัน และส้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ทุกกลุ่มวัยที่อุกเฉินและเรื้อรัง รวมถึงโรคทางจิตเวชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา ที่เหมาะสม
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงโรคและภาวะทาง จิตเวชที่มีความซับซ้อน เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ส้นฟู สมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(๔) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพจิตของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝ็าระวัง รักษาโรค และส้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงโรคและ ภาวะทางจิตเวชที่มีความซับช้อนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเข้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
(๒) ร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทุกกลุ่มวัยในเครือข่าย สุขภาพจิตและชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเข้าหมายและผลส์มฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การทีนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แกบุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่!ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟินฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่
(๓) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม หันตสาธารณสุขในระดับเบื้องต้น เพื่อ ประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขใน ระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(๓) สอน นิเทศ ขิกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางหันตกรรม ทันต์สาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐาน วิชาชีพต้านแก้ไขการได้ยิน หรือด้านแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการณ์เบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านความผิดปกติของการ สื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อ ความหมายที่ไม่ซับช้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ทีกำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการเชิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับช้อนแก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
(๒) สอน นิเทศ ฟิกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านความผิดปกติของการสื่อ ความหมาย แก,ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ สามารถปฏิบตงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบติการ
(ด) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม มาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบ ภาพถ่ายรังสีการสร้างภาพทาง การแพทย์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

 


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

 


เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 10 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments