สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -6 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -6 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15029/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 6 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕to ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และลือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร มีประสบการณ์ ทำงานบนเรือในระดับปฏิบัติการอย่างน้อย ๔ ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาปีกอบรมทางทะเลที่ เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย ๒ ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน ที่เกี่ยวช้องโดยตรงอย่างน้อย๕ ปีหรือคุณวฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลัว (ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการวับรองหลักสูตรและสถานศึกษาปีกอบรม พ.ศ.๒๕๕๘)

หมายเหคุ เนื่องจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา ๔๑๒) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่ ขาดแคลน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเอกสารข้อ ๓.๒.๖
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เริมวับตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) ให้โปดำเนินการพัฒนาตนเองให้มี คุณสมบัติในการขอรับใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments