สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15020/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาซีพรัตนประสิทธวิทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครู โดยถือปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาฃีพรัตนประสิทธึ้วิทย้ ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาค คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกากี คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และฅำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาฃีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ รห้สสาขาวิชา ๒๐๗ กลุ่มวิชา ข้างอิเลึกทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรองแล้วในสาชาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสสาขาวิชา ๒๐๗ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมคิลป้(อิเล็กทรอนิกส์)ฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป็(ไฟฟ้าสื่อสาร)/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาศม/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 – 2 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments