สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย

ลิงค์: https://ehenx.com/14972/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เลย (วิทยาลัยเทคนิคเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและอัดจ้างเป็นพนักทน ราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไบ (ครู)โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวน์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และบระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการอัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวินที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการบ1ระเภททั่วไบ การอัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี๋
รหัสวิชา ๒๐๓ สาขาช่างเชื่อมโลหะ มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา 0ทคนึค โลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชีอมโลหะ)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ) /ลุดเสาหกรรมคลบ์ (ช่างเชื่อม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต อุตสาหกรรม) /เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/วิศวกรรมการเชื่อม
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญ,าตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันที่ก.พ.ริบรองแล้วใน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ๒๐๖ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูดรสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า / เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมศิลป็ (ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
๒.๒.๓ ไดีรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิลื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรองแล’วใน สาขาวิชา ดังต่อไปนี๋
รหัสวิชา ๒๐๗ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม มีคุณวุฒิที่ สอดคล้อง กับหลักสูตรสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์./วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป็(อิเล็กทรอนิกส์)/ ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลบ(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
๒.๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือริบรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๕ สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธิ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๘ พอขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
(เฉพาะสาขาทีขาดแคลนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 29 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments