กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง

ลิงค์: https://ehenx.com/14879/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดตรัง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการ บริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อช่วยเหลือ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวการบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง]  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการเลือกสรร ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัครที่ wvwv.doe.go.th/trang พร้อมยื่นใบสมัครเอกสารหลักฐานการสมัคร และแนบแฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับส่งผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น ๒ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง92000 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075214027

วงเล็บมุมชอง “สมัครพนักงานราชการ” และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน จัดหางานจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๔๐๒๗ – ๘

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments