สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/14813/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฉะนั้น อำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๓๐๑ การบัญชี/การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที, ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๕๐๘ คอมพิวเตอร์กราฟิก/คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา/ดิจิทัลอาร์ต (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตรศิลป้/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกตํและ มัลดิมีเดีย/ติจิทัลมีเดีย
  3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๖๐๑ อาหารและโภชนาการ/โภชนาการขุมขน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการ และบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  4. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๖๐๔ ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบ แฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศิลป็-แฟชั่นดีไซด์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
  5. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสสาขา ๗๐๒ การโรงแรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT/การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/การ จัดการท่องเที่ยว/การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวพื่อเป็นรางวัลไมซ์/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม/การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยวนานาขาติ/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ
  6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมขนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามคักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุมคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน การจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments