กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/14811/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยตลอด
  4. ซ่อมแซมและดูแลพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
  5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
  6. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือ และวิธีใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐษนและข้อกำหนด
  7. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานการพัสดุ

1. ความรุ้ความสามารถทั่วไป 25 คะแนน

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1.2 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
1.5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.6 พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1.7 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1.8 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.9 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 25 คะแนน

2.1 พ.ร.บ.การจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2.2 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน(การพิมพ์หนังสือราชการ:สอบปฏิบัติ) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments