กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -13 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14803/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (โรงพยาบาลสิงห์บุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๙๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาขีพขั้นสูงหรีอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทืยบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 


นักประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ๋ในทรัพย์สินชองทางราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรอเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรีอจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับพิง ความคดเห็นของประชาขน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพี่อการดำเนินการ ประขาสัมพันธ์การชัดปาฐกถา การชัดสัมมนา การชัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ ศลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดำเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและ นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร ๙๔ ปี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 13 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments