กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/14606/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,สงขลา,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรเครื่องกล

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นายช่างเครื่องกล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 


นายช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรเครื่องกล

 1. วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานดี
 3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพดี
 4. จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
 5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
  วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
 6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอ ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
 2. ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเครื่องกล

 1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 5. ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเทคนิค

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

วิศวกรเครื่องกล

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
  2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล การปรับอากาศและการระบายความร้อน ระบบสูบน้ำและระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบยานยนต์ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1.  ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
  2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
  3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
  6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

นายช่างเครื่องกล

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
  2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หลักการทำงานของเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ หลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และไฟฟ้าเบื้องต้น 

นายช่างเทคนิค

 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
  2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค
  2. ความรู้ด้านเครื่องกล
  3. ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments