งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14335/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังสาขา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
1.สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2.สาขาวิชาจิตวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม งานครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวม ๑๗ ฉบับ และระดับอนุบัญญัติ ๗ กลุ่มกฎหมาย ด้านเด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับแบบฟอรใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง trang.m-society.go.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุตามข้อ ๓.๒ หางไปรษณีย์เห่านั้น โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ ชั้น ๑ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง92000 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมซอง “สมัคร พนักงานราชการ”

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments