ประกาศเลื่อนสอบภาค ก. ก.พ.

ประกาศเลื่อนสอบภาค ก. ก.พ.

ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนสอบภาค ก. ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/14259/ หรือ
เรื่อง:


ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖๒ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดสอบข้อเซียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร,ระบาด1ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด ออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ลุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ข้อ ๑ การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร,โรค (๑) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ชอง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฟิกอบรม หรือการทำ กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเซียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ทั่งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ tiV พฤษภาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

(นายปิยวัฒน์ คิวรักษ์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments