กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/14247/ หรือ
ตำแหน่ง: ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,380
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมโยธาชิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบติการ

ด้วยกรมโยธาชิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมโยธาชิการและผังเมือง โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ด้านการปฏิบัติการ
๑) รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำแบบ จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ควบคุมการก่อสร้าง งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง สอดคล้องกับความต้องการ และ มีประสิทธิภาพ
๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และ ทางกายภาพเมือง เพื่อพัฒนาการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และ ทางกายภาพเมือง ให้มีคุณภาพ
๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณหรือพื้นที่ ประวัติศาสตร์
(๒) ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๓) ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ด้านการบริการ
ให้ความเห็น ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

วิชาที่สอบ

ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments