Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

องค์การสะพานปลา

ลิงค์: https://ehenx.com/14137/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อ เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ชี่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

–    วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
–    มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อใข้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
–    มีความรู้เชิงลึก และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ Server Network Hardware และ Software
–    ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
–    มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    วุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
–    มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวซ้อง และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับ องค์กรได้เป็นอย่างดี
–    มีประสบการณ์และผลงานในการทำงานด้านนิติกรรม – สัญญา ร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ
–    มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
–    มีใบอนุญาตว่าความ/ทนายความ
–    มีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
–    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
–    ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะไต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒.๑ เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒.๒ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๒.๓ ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้ 


นิติกร

๑.๑ เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒.๒ วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๒.๓ ถ้ามีใบอนุญาตว่าความ/ทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๔ ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๕ สามารถใซ้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้ 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๔๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๒ สมัครทางเว็บไซต์องค์การสะพานปลา ตลอด ๒๔ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๒.๑ เบีดเว็ใไซด์องค์การสะพานเ)ลาvwwv.fishmarketco.thหัวข้อ “ ประกาศ/รับสมัครงาน ”
๔.๒.๒ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๔.๒.๓ ชำระเงินค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การสะพานปลา
เลขทีบัญชี ๐๑๐ -๑- ๐๐๐๔๗ – ๒
๔.๒.๔ จัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังอีเมล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการรับสมัครตามที่กำหนด (ข้อ ๔) รวมถึงหลักฐานการชำระเงิน มาที่อีเมล humanlofishmarket.co.th และติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการสมัครงานทางอีเมล

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Comments

comments