สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14002/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้า ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี หรือ สาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หน่วยกิตเกี่ยวกับวิชาการเงินบัญชีไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วยกิต)
 4. มีความรู้ด้านโปรแกรมทางบัญชี มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และทักษะการใช้ Internet
 5. มีทักษะการประสานงานที่ดี ละเอียดถี่ถ้วน และทำงานตรงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติเสียหายในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 7. หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ไม,จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 4. มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและตลาดสินค้า
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สาธารณูปโภคในระดับปานกลาง
 6. หากมีประสบการณ์ในการยกร่างสัญญา และการบริหารสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Email และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงาน อุทิศตนและเสียสละให้กับงาน
 10. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียน คุมการตรวจรับกรณีเงินเชื่อ การวางบิลให้ผู้ประกอบการร้านค้าและ บริษัท การรวบรวมและจัดเรียงเอกสารการเบิกจ่ายตามรหัสบัญชี พร้อมประทับตราประเภทหมวดรายจ่าย การจัดทำใบงบสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ ค่าใช้สอย การเบิกเงินค่าภารกิจต่าง ๆ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา ราชการ และค่ารักษาพยาบาลของสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารทางด้านการบัญชี ได้แก่ การจัดเตรียม จัดเรียง และคัดแยกเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่ การด้นหาเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารก่อนการจัดเก็บ เป็นต้น ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้านการบันทึกบัญชี และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามคุณลักษณะที่ผู้โช้กำหนด โดยวิธีตกลงราคา รับผิดชอบการซื้อ/จ้างเลนส์แว่นตา และพัสดุอื่นของศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
 2. ทำเอกสารซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเร่งด่วน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยชุดธารนํ้าใจ
 3. งานติดต่อประสานงาน เพื่อรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ
 4. จัดซื้อชุดใส่บาตร ชุดทำบุญ กระเช้าอวยพร ฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของสำนักงาน
 5. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง เร่งด่วนที่ต้องเดินเรื่องอนุมัติให้ทันการใช้งานในเวลาที่กำหนด
 6. สืบ ค้นหา vender หรือ supplier รายใหม่และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
 7. บันทึกข้อมูลรับและคืนหลักประกันชอง/หลักประกันสัญญาในระบบ FMIS
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments