กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -29 เม.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/13918/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืร
  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้ว ไม่น้อย กว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 2. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเดิมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 3. อายุต้องไม่ตํ่ากว่า 18- 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพ
  1. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
  2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกถุทธํ่ต่อจิตประสาท ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
  3. มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม กับหน้าที่ โดย
  4. การไต้ยิน ะ การสูญเสียการได้ยินในหูแตละข้างต้อง น้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน ที่ความถี่ตํ่ากว่า 2,000 เฮิร์ช

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 2. ตรวจสอบและดูความลูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความลูกต้องในการปฏิบัติงาน
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
 2. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
 3. ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
 4. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ ดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจซื่อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ เรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนา ให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งซ้น
 6. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้ 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMIS : Government Fiscal Management Information System)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ ปัจจุบัน
 • กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย ต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๕๐
 • ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 • ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนด รายการวัตถุต้องห้ามซึ่งนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน และนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที,จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือ นำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓ และแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดำเนินการสนามบิน Airport Operator Security Programme)
 • ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ความรู้เภี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments