Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ลิงค์: https://ehenx.com/13879/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์แผนที่,พลขับรถ,เสมียน,นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง,รองผบ.หมู่,ผู้คุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (ศูนย์การทหารปืนใหญ่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างพิมพ์แผนที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


รอง ผบ.หมู่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ผู้คุม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย อาบุไม่ต่ำกว่า ๑๘ จบริบุรณ์ และไม่เกิบ ๓๐ ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ. ๒๕๔๖)
 2. เป็บทหารกองหบุบประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ตังต่อใปบึ้
  1. เข้ารับราชการเป็นหหารกองประจำการจนครบจำหบดและปลดเป็นทหารกองหนุน ปวะเภทที่ ๑ แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและ นำปลด)
  2. ผู้ที่สำเรืจการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 โดยขึ้นทะเบียนนำปลดเปีบทหาร กองหนุนปวะเภทที่ ๑ แล้ว
 3. สำเร็จการศึกษาระด้บมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ)สูงกว่า ที่กำหนดใวั หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 4. เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใชจากการแปลงสัญชาติ
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 6. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็ฯโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการปีพุทธศักราช 2497 และกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 46 (พุทธศักราช 2514) และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 9. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 11. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 12. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
 13. เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน

ช่างพิมพ์แผนที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
 2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และมีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

พลขับรถ

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
 2. อายุไม่ตำ่กว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2534-2542)
 3. สามารถขับรถยนต์ได้เป็ฯอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (กรุณานำใบอนุญาตขับรถยนต์ฯ มาแสดงด้วยป
 4. มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

เสมียน

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
 2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และมีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง 

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
 2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และมีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รอง ผบ.หมู่ 

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5

ผู้คุม 

 1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5

วิชาที่สอบ

ช่างพิมพ์แผนที่ / เสมียน / นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง

จำนวน 100 คะแนน ดังนี้

 1. ภาควิชาการ
  1. ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
  2. วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 10 คะแนน
  3. วิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 10 คะแนน
  4. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 จำนวน 10 คะแนน
 2. ภาคปฏิบัติ
  1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office) จำนวน 10 คะแนน
  2. การพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 10 คะแนน
 3. สัมภาษณ์, ทดสอบความรู้และประเมินทัศนคติ จำนวน 30 คะแนน
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง 2 ก.ม.) จำนวน 10 คะแนน

พลขับรถ 

จำนวน 100 คะแนน ดังนี้

 1. ภาควิชาการ
  1. ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
  2. วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 10 คะแนน
  3. ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นและกฎระเบียบการจราจรทางบก จำนวน 20 คะแนน
 2. ภาคปฏิบัติ
  1. การนำเข้าจอดในที่จำกัด
  2. การขับรถตามช่องทางบังคับ
  3. การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร
  4. การปรนนิบัติบำรุงยานยนต์
 3. สัมภาาณ์,ทดสอบความรู้และประเมินทัศนคติ จำนวน 30 คะแนน
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง 2 ก.ม.) จำนวน 10 คะแนน 

รอง ผบ.หมู่ / ผู้คุม

 จำนวน 100 คะแนน ดังนี้

 1. ภาควิชาการ
  1. ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คะแนน
  2. วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 20 คะแนน
  3. วิชาทหาร (ขอบเขตการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น) จำนวน 10 คะแนน
 2. สัมภาาณ์,ทดสอบความรู้และประเมินทัศนคติ จำนวน 30 คะแนน
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง 2 ก.ม.) จำนวน 10 คะแนน  

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเปิดรับสมัคร ที่ กองบัญชาการ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ แขวงเขาพระงาม เขตเมืองลพบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์การทหารปืนใหญ่

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments