สอบท้องถิ่น รับสมัคร 9-31 มี.ค.2564 4,426 อัตรา ส่องศูนย์สอบ 4 ภาค

สอบท้องถิ่น รับสมัคร 9-31 มี.ค.2564 4,426 อัตรา ส่องศูนย์สอบ 4 ภาค

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น รับสมัคร 9-31 มี.ค.2564 4,426 อัตรา ส่องศูนย์สอบ 4 ภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/12370/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น รับสมัคร 9-31 มี.ค.2564 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา+ศูนย์สอบ 4 ภาค

จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี่้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่องเดิม

1. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งและอัตราว่างตามที่ อปท. ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน และเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากมีการรายงานขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัครให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวด้วย และเมื่อ กสถ. ได้จัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันเสร็จแล้วให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบต่อไป

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายานตำแหน่งว่างที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามตำแหน่งและอัตราในภาค/เขต 10 เขต ทั้งสิ้นจำนวน 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง 18 ตำแหน่ง 476 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง 24 ตำแหน่ง 2,723 อัตรา

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีตำแหน่งว่าง 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา

3. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีมติให้แจ้งจังหวัดยืนยันตำแหน่งว่างอีกครั้ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้ยกเลิกการขอให้ กสถ. สอบในตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ โดยให้องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอยุบตำแหน่งดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด

ข้อเท็จจริง

1. จังหวัดได้รายงานการตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันตำแหน่งและอัตรว่างของข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท. ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตาาว่างที่ อปท. ร้อขอมาทั้งสิ้น 68 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนั้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง 545 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง 25 ตำแหน่ง 2,812 อัตรา

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีตำแหน่งว่าง 22 สาขาวิชาเอก 1,069 อัตรา

2. คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมและมีมติในการเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) ได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 มานำเสนอความพร้อมของมหาวทิยาลัยในด้านต่างๆ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 

(2) เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ตามที่จังหวัดรายงาน และหากมีการรายงานขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัครมาให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) ในแต่ละตำแหน่งและเงินเดือนที่จะได้รับ (ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/65 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557) ตามมติ กสถ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อใช้ประกอบกับประกาศรับสมัคร

(4) เห็นชอบร่างประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนังกานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดังนี้

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศสอบทงาเว็บไซต์ วันที่ 9-31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2562
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

(5) เห็นชอบกำหนดจัหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

ภาค เหนือ

เขต: 1
จังหวัด: เชียงใหม่
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เขต: 2
จังหวัด: พิษณุโลก
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ภาค กลาง

เขต: 1
จังหวัด: ปทุมธานี
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เขต: 2
จังหวัด: ชลบุรี
สถาบัน: มหาวิทยาลัยบูรพา


เขต: 3
จังหวัด: นครปฐม
สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต: 1
จังหวัด: นครราชสีมา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุรนารี


เขต: 2
จังหวัด: อุบลราชธานี
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


เขต: 3
จังหวัด: อุดรธานี
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาค ใต้

เขต: 1
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
สถาบัน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เขต: 2
จังหวัด: สงขลา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564

ระดับ เจ้าพนักงาน

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ
 4. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 5. เจ้าพนักงานธุรการ
 6. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. เจ้าพนักงานเทศกิจ
 9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 10. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 11. เจ้าพนักงานการเกษ๖ร
 12. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 14. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 15. เจ้าพนักงานทันตแพทย์
 16. พยาบาลเทคนิค
 17. สัตวแพทย์
 18. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 19. นายช่างเขียนแบบ
 20. นายช่างเครื่องกล
 21. นายช่างผังเมือง
 22. นายช่างไฟฟ้า
 23. นายช่างโยธา
 24. นายช่างสำรวจ
 25. นายช่างประปา

ระดับ นักวิชาการ

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 4. นักวิชาการทรัพยากรบุคคล
 5. นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นักจัดการงานทั่วไป
 7. นักจัดการทะเบียนและบัตร
 8. นิติกร
 9. นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 10. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
 11. นักวิชาการสังคมสงเคราะห์
 12. นักจัดการงานเทศกิจ
 13. นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 14. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 15. นายสัตวแพทย์
 16. วิศวกรโยธา
 17. สถาปนิก
 18. นักผังเมือง
 19. บรรณารักษ์
 20. นักพัฒนาการศึกษา
 21. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 22. นักวิชาการเกษ๖ร

ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก

 1. ครูผู้ช่วยวัดผล/ประเมินผล
 2. ครูผู้ช่วยจิตวิทยา/แนะแนว
 3. ครูผู้ช่วยเกษตร
 4. ครูผู้ช่วยภาษาไทย
 5. ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
 6. ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ
 7. ครูผู้ช่วยคหกรรม
 8. ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
 9. ครูผู้ช่วยเคมี
 10. ครูผู้ช่วยชีววิทยา
 11. ครูผู้ช่วยพลศึกษา
 12. ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์
 13. ครูผู้ช่วยศิลปะ
 14. ครูผู้ช่วยนาฏศิลป์
 15. ครูผู้ช่วยดนตรีไทย
 16. ครูผู้ช่วยดนตรีสากล
 17. ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์
 18. ครูผู้ช่วยปฐมวัย
 19. ครูผู้ช่วยปฐมศึกษา
 20. ครูผู้ช่วยภาษาจีน
 21. ครูผู้ช่วยเทคโนโลยีศึกษา
 22. ครูผู้ดูแลเด็ก

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments