กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ม.ค. 2564 ตากตาก

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ม.ค. 2564 ตากตาก

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12301/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารง

ด้วยจังหวัดตากประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐%) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน และส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรีในทุกสาขาวิชาหากเคยมี ประสบการณ์ในการใข้งานโปรแกรม สำเร็จรูป เช่น ArcGIS หรือ Qgis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นายช่างสำรวจ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศบียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ไม่ตากว่านี้ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาช่างโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. การตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน การจัดเตรียมข้อมูลและ สถิติ เพื่อสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน
 2. การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การช่วยจัดทำแผนที่ด้วยระบบดิจิทัลผ่าน โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ArcGIS Q§is
 3. การจัดเตรียมข้อมูลราคาชื้อขาย จดทะเบียน
 4. การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
 5. การประเมินราคาที่ดินจากการกำหนดราคาเบื้องต้น
 6. การจัดทำรายงานการประเมินราคา เพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดราคา ประเมินในเขตจังหวัดตาก
 7. การชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างสำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รังวัดจัดทำแผนที่ประกอบการพิจารณา เช่น การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ การ ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ การขอสิบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 2. การรังวัดสอบเขตที่ดินราชพัสดุ
 3. การจำลองแผนที่ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ
 4. การรังวัดปักหลักเขตที่ดินราชพัสดุ
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 6. ปฏิบ้ติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การวัดความรู้ ความลามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ลอบช้อเขียน)

(1) ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 • คุณธรรม จริยธรรม

(2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • พระราชบัญญ้ติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกา จัดทำแผนที่

(3) สอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์ (4) การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ท่าทาง วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนะคติ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพ เป็นต้น


นายช่างสำรวจ

(1) ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ และอื่นๆ
 • คุณธรรม จริยธรรม

(2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • พระราชบัญญ้ตัที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 • กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ( ฉบับปรับปรุง)
 • กฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่
  ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
 • ความรู้เกี่ยวกับช่างสำรวจ

(3) สอบปฏิบติ

 • ทักษะความชำนาญด้านเครื่องมือ สำรวจรังวัด เช่น การ ตั้งกล้อง ความพร้อมในการรังวัด การวัดมุม วัดระยะ การ โยงยึด การกำหนดจุดในพื้นที่ (ด้นหาหลักเขตที่ดิน และอื่นๆ)
 • ทักษะความชำนาญการปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

(4) สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ๙/๗๐ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 26 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments