Categories
breaking news

กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

ลิงค์: https://ehenx.com/12245/ หรือ
เรื่อง:


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

(ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564
กิจกรรม ภายในวันที่
1. ประชุม กสถ. กำหนดการประกาศรับสมัครสอบ (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
– ประชาสัมพันธ์
29 มกราคม 2564
2. รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ)
2.1 กรอกใบสมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
3. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ 23 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 10 มีนาคม 2564
5. ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 10 มีนาคม 2564
6. สอบภาค ก และภาค ข 27 มีนาคม 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 26 เมษายน 2564
8. ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 26 เมษายน 2564
9. สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2564
10. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน 26 พฤษภาคม 2564
11. รายงานตัวเลือก อปท. ที่จะบรรจุ 10 มิถุนายน 2564
12. บรรจุและแต่งตั้ง 12 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 08034/พิเศษ 06 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Comments

comments