ยกเลิกสอบโอเน็ต ป.6 กับ ม.3

ยกเลิกสอบโอเน็ต ป.6 กับ ม.3

ฝากประชาสัมพันธ์

ยกเลิกสอบโอเน็ต ป.6 กับ ม.3

ลิงค์: https://ehenx.com/12180/ หรือ
เรื่อง:


กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ระดับ ป.6 และ ม.3 เพื่อป้องกันโควิด-19

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรยกเลิกการสอบโอเน็ต ป.6 และ ม. 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มติชน รายงานว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.)  ลงนามในหนังสือ เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต  ปีการศึกษา 2563 ถึง ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ความว่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกอบกับ ศธ.กำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่มีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ แหล่การเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ สอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน

ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดังนั้น ศธ.จึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการสอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments